درباره ما

چو ایران نباشد تن من مباد            بدین بوم و بر زنده یك تن مباد

 

                       آگاهی سرآغاز آزادی است                                                       

                                         

  مردم ایران دارای ویژگی های فرهنگی، کشور آرایی، رفتاری و گروهی خویش است

 در هر گوشه ای از این سرزمین اهورایی، نشانی از نیاکان و گذشته های تاریخی اش نهفته است ، این یادمان ها، ایرانیان را چون بند های زنجیر به یکدیگر می پیوندد.

این مردم در درازای تاریخ پر فراز و نشیب خود در برابر رخداد ها ی ناگوار، به پایداری پرداخته و در برابر تاخت و تاز دشمنان استوار مانده اند.

پایه های فرهنگی شناسه این مردم را می سازد ، که بخش بزرگی از آنرا باید در تاریخ و یاد مان های آن جستجو نمود.

تازش بیگانگان و بزور پذیراندن آیین های گوناگون خود به ایرانیان، شناسه ایرانی را در همه زمینه ها دچار آشفتگی و نابسامانی کرد، و در درازای سده ها یک ناهنجاری فرهنگی در ایران بجای گذاشت.

مردمی سر افراز،که زنان و مردان آزاده آن که روزگاری پرچم خوشبختی و آسایش خویش و همگان را بدوش می کشیدند، اکنون از پایگاه خود بدور افتاده و دست به گریبان تنگدستی و زبونی شده اند که با نهاد و سرشت آنان سازگار نیست.

ایرانیان برای رهایی از این بی سروسامانی باید بکوشند تا شناسه میهنی خود را دو باره باز یابند ، و با یگانگی و نیرومندی آنچه بیگانه و انیرانی است که در درازای سده هابه به آنان بزور پذیرانده شده،  از سرزمین و زندگی خویش دور سازند و برای ساماندهی زندگی گروهی و   همگانی به پیروی از شیوه های خردمندانه نیاکانشان، و بر پایه پیشرفت های نوین امروزی در جهان گام بردارند و سرزمین اهورایی خود را از پلیدی ها پاک کنند، و ایرانی آباد بنا نهند تا خوشبختی و شادی و شکوفایی دو باره بدست آید.از همین روی تنی چند از میهن پرستان و ایران دوستان بر آن شدند که بنیادی فرهنگی  را در راستای گسترش فروفرهنگ ایران زمین در کشور  بریتانیا   برای دستیابی باین آرزوی بزرگ میهنی بنا نهند   که بنیان کار ما بر پایه های زیر استوار است.

بنیاد

بنیاد فرهنگی برای پیشبرد برنامه های خود دارای سامانه های پایین می باشد:

1)  سرپرستی بنیاد

2) دبیرخانه:  سرپرست دبیرخانه  خویشکاری نگهداری بنچاکها نوشته ها و نامه های بنیاد می باشد و همچنین سرپرستی گردهمایی نیز از خویشکارهای اوست.

3)فرهنگی و یاری های مردمی : خویشکاریاین سرپرستی در راستای هدفها و برنامه های بنیاد می باشد.

4)پذیرش وارزیابی:خویشکاری این سرپرست در راستای پذیرش هموندان تازه و ارزیابی آنان

برای همکاری در برنامه های بنیاد می باشد.

5) پشتیبانی و توانی

6) پیشرفت و گسترش

7) پیوند های برونمرزی

8) زنان

9)جوانان

10)عشایر 

1- باورهای بنیاد

 1/1) اندیشه نیک ، گفتار نیک ، کردار نیک ، و گسترش این سه فروزه وهومنی

 1/2) یکپارچگی ایران ، ایستادگی در برابر هر گونه جدا سری از مام میهن

1/3)  ساختن ایرانی آباد با مردمی خردمند ، دانا و توانمند 

  1/4)جدایی دین از فرمانروایی در همه زمینه ها

 1/5) ارج گزاری،و هماهنگی به فرمان جهانی حقوق بشر و آیین های کشور انگلستان

1/6) بنیاد به هیچ دسته و گروهی وابستگی ندارد.

2- اهداف و برنامه های بنیاد

1 /2)  گرامیداشت بالایشهای میهنی و گسترش فرهنگ ایران و دانش سراسری رایگان

  2/2)  بزرگداشت، پالایش و گسترش زبان پارسی و دیگر زبانها و گویش های ایران زمین

3/2) هم آهنگی کوششهای گوناگون دوستداران فرهنگ ایران و دل بستگان ايران باستان ، در جهان

 4/2) هم آهنگ کردن پژوهش در زمینه ی فرهنگ ایران و باز تاب اندیشه های زرتشت، در فرهنگ ایران و جهان

 5/2) گسترش آگاهی مردم جهان ، از آموزشها و جهان بینی زرتشت و فرهنگ ایران بر پایه خرد گرایی

  6/2)برپایی دوره ها و برنامه های آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و چاپ و گسترش پژوهشها

 7/2) بنیانگذاری  کتابخانه و خزانه های نگهداری نوشتارها و دفتر های درخور

8/2)  برگزاری جشنها و آیین های فرهنگی ایران

  9/2)  چاپ هفته نامه یا ماهنامه کتاب و نوشتارها

3-هموندان وپیمان نامه

 1/3) ایران دوستان و میهن پرستانی که باوربه ایران و آرمانهای بنیاد دارند می توانند به هموندی این بنیاد درآیند و آن بسته به پذیرش و هماهنگی با سرپرستی پذیرش می باشد

 2/3)هموندان تازه به هنگام پذیرش از برابری بر خوردار خواهند بود و بر پایه دیدگاه بنیاد وپی بردن ازشایستگی هموند  در کارهای بنیاد به کار گرفته خواهند شد.

3/3) هموندان بنیاد برای ساماندهی وپیشبرد آرمانهای بنیاد 10 پوند به شمار بانکی به نام بنیاد واریز میکنند

4/3) هر برنامه و کاری از سوی هموندان باید با آگاهی بنیاد انجام پذیرد .