شاهنامه فردوسی

زرتشت

گروه فر ایران

 

گاهنامه

 

اندیشه نیک

گفتار نیک

کردارنیک

 

 

چگونه میتوان زرتشتی شد

چگونه میتوان زرتشتی شد
زرتشتی بودن، پیش از هر چیز، یك آگاهی و باوری ژرف و درونی به بهترین راستی و درستی (اشا وهیشتا یا اَردیبهشت) و نیکی بر بنیان اندیشه و خرد می باشد (وُهومن یا بَهمن). یک زرتشتی باور دارد که راستی بهترین نیکی است و آباد کننده است اما دروغ، آزارنده و ویرانگر جان و جهان است. خوشبختی او با خوشبختی همگان کامل می گردد. برای او جهان هستی یگانه است، بدین مفهوم که هر چه هست با هم و درهم تنیده است و سرنوشت یکی در سرنوشت دیگری اثرگذار است. آب و باد و آتش و خاک را، که هر چه هست از آنها درست شده، سپنتایی و اهورایی می داند و از آلودگی و نابودی آنان که آلودگی و نابودی خود است می پرهیزد. گیاهان و جانوران را نیز در این چرخۀ هستندگی و یگانگی می داند و آنها را نمی آزارد زیرا که پیامدش آزردگی خود و جهان است. "

"
موبد کامران جمشیدی

 

درود، بسیاری از درخواست ها برای زرتشتی شدن از ایران می باشد و با نگرش به شرایط حکومتی کنونی در ایران امکان برگزاری آیین سدره پوشی در ایران را نداریم،
 

پیشگفتار را با نوشتاری از موبد کوروش نیکنام شروع میکنیم " زرتشتی شدن ، شدنی نیست بلکه بودنی است یعنی هرفردی می تواند با رفتار و کرداری که بر گرفته از اندیشه نیک است از گروه پیروان آیین راستی و خرد نیز باشد. بنابراین بهره مندی از اندیشه نیک، داشتن گفتار سنجیده با پشتوانه خرد و انجام کردار خوب و سازنده، نیاز به هیچ کارت، مدرک، گواهینامه و دیپلم ندارد. به عبارتی بودن و زیستن در زندگی سرشار از راستی، خردمندی، شادی در پرتو آزادی برای سازندگی و تازه شدن به سوی خوشبخت ساختن خود و دیگران حق هر انسانی است"

درود، بخش بنیادی "چگونه میتوان زرتشتی شد" را میتوانید در پیوند های زیر از موبد گرامی کامران جمشیدی بخوانید

چگونه می شود زرتشتی شد؟

نوشتاری از موبد کامران جمشیدی

درخواست باشندگی در آیین سدره

پوشی را میتوانید به ایمیل

info@fariran.org

ارسال کنید

فیلم آموزشی سدره پوشی ؛ موبد کامران جمشیدی

 

ایدون باد ایدون ترج باد