شاهنامه فردوسی

زرتشت

گروه فر ایران

 

گاهنامه

 

اندیشه نیک

گفتار نیک

کردارنیک

 

 

 

 

 

 

 

برگه هموندی

   ا ازگرایش شما برای پیوستن به بنیاد فرایران ما به خود وبه شما شاد باش میگوئیم. بی گمان این گرایش بر پایه اندیشه آزادشما استوار شده.

 خواهشمندیم فرم زیر را پر کرده و برای پست الکتریکی کونید

 

نام و نام خانودگی

نشانی

تلفن

 پست الکتریکی

 

فرم را به نشانی  info@fariran.org ارسال کنید